Vòng kim cô thể chế chính trị tai hại thế nào? – Đỗ Ngà –

Theo báo Openstock thì 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất siêu 1,3 tỷ đô la. Nền kinh tế Việt Nam khá triển vọng. Tuy nhiên cuối tháng 4 và đầu tháng 5, CS Việt Nam xả cho dân nghỉ 2 ngày lễ liên tiếp, và từ đó dịch bắt đầu bùng phát lên. Kết quả nhãn tiền, chỉ riêng 15 ngày đầu tháng 5 Việt Nam nhập siêu đến 1,9 tỷ đô la (theo báo Vneconomy).