Tại sao đa đảng lo cho mọi người mà độc đảng “ăn của dân không từ một cái gì” – Ts. Phạm Đình Bá