Tháng 8 năm 1945, những tháng ngày khó quên: “Cách Mạng” hay “Cướp Quyền” (phần 1)- Trần M. Vũ