Theo Tầu là lẽ sống của đảng Cộng sản Việt Nam: “Ghi nhớ hợp tác Việt Trung”*