Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa

Tiền Giấy Phát Hành Thời Đệ Nhất Cộng Hòa VNCH.

0 Comments

Giấy bạc 1 đồng.

Tên thường gọi: Đập lúa. Năm phát hành: 1955.

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

Giấy bạc 2 đồng.

Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Chiếc buồm. Năm phát hành: 1955.

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

                                           Giấy bạc 5 đồng.
Tên thường gọi: Cày ruộng.
 Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

                                              Giấy bạc 10 đồng.
Tên thường gọi: Đỏ Lăng Ông. Năm phát hành: 1962.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

                                           Giấy bạc 20 đồng.
Tên thường gọi: Nâu. Năm phát hành: 1962.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

                                          Giấy bạc 50 đồng.
Tên thường gọi: Tím chăn trâu. Năm phát hành: 1956.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 100 đồng.

Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Máy cày. Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

                                      Giấy bạc 200 đồng.

Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Lính bồng súng. Năm phát hành: 1955.

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

                                         Giấy bạc 500 đồng.
Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Thiên Mụ. Năm phát hành: 1955.
Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

                                          Giấy bạc 200 đồng.
Tên thường gọi: Bụi trúc tím. Năm phát hành: 1958.

Nhà in: American Banknote Company (Mỹ).

Giấy bạc 500 đồng.

Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Dinh Độc Lập. Năm phát hành: 1962.

Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc).

                                                   Giấy bạc 1 đồng.

Tên thường gọi: Sở thú. Năm phát hành: 1955.

Nhà in: Bradbury Wilkinson (Anh Quốc).

Giấy bạc 5 đồng.

Tên thường gọi: Con Phụng. Năm phát hành: 1955.

Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc).

Giấy bạc 10 đồng.


Tên thường gọi trong giới sưu tầm: Cá hóa long. Năm phát hành: 1955.

Nhà in: Thomas De La Rue (Anh Quốc).

Theo MadeinSaiGon.

Tags from the story:
Written By

thoisu 02