Tin Buồn: Thi Sĩ NGUYỄN PHÚ LONG đã tạ thế trưa ngày 2 tháng 3 năm 2023