TNS Janet Nguyễn Được Bổ Nhiệm Phụ Trách Nhiều Uỷ Ban Trong Khóa Họp Lập Pháp 2023-2024 của TB California