Làm tổn hại uy tín đảng: Tướng lãnh cảnh sát biển Việt Nam bị kỷ luật – Phú Nhuận –