Tuyên bố chung về ngày 30 tháng 4 lần thứ 48 của người Việt trong và ngoài nước