Việt Nam: Trung ương 7,  Những dấu hiệu tàn cuộc – Trần Đông A