Việt Nam: Tù binh Mỹ sau 50 năm tham gia Chiến tranh Việt Nam trong hội thảo “Kiên Cường, Dũng Cảm và Niềm Tin”