VNTB – Thành phố chết: Thành phố không bao giờ ngủ đã trở thành một thị trấn ma