Vũ khí sinh học có thể là một phương tiện để quét sạch Hoa Kỳ. – Chi Haotian (Trì Hạo Điền)