LỜI TÒA SOẠN; Chúng tôi mở mục này để độc giả cùng chúng tôi góp mặt với những câu chuyện để mọi người cùng suy nghĩ, có thể áp dụng cho cuộc sống tùy theo mỗi người. Có thể chúng ta không hoàn toàn đồng ý với nhau, nhưng hy vọng sẽ tạo ra những khía cạnh tích cực...