Bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) được biết lần đầu tiên vào năm 1958 khi có hai đợt bộc phát bệnh giống như thủy đậu trên các con khỉ nuôi để nghiên cứu, vì thế có tên là 'bệnh đậu mùa khỉ'. Bệnh đậu mùa khỉ ở người đầu tiên được ghi nhận năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Kể...