Biden, đại cường Mỹ và bọn khủng bố

Đăng ngày: 28/08/2021 – 17:12

Một thủy quân lục chiến Mỹ hướng dẫn một trẻ em đến với gia đình trong cuộc di tản tại phi trường quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 24/08/2021.
Một thủy quân lục chiến Mỹ hướng dẫn một trẻ em đến với gia đình trong cuộc di tản tại phi trường quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 24/08/2021. via REUTERS – US MARINES