Đại  Tá  Hùng  Cao  biết  Dùng  người  Cố  vấn  giỏi, biết đi gõ Cửa  từng  nhà.., biết nhìn  người  Dân muốn  gì.. (Trong  đó  có  TranMaico đắc  lực )


‘TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ”-money isn’t always evốerything

Ông ấy đã đánh bại ứng cử viên GOP được tài trợ tốt nhất ở Quận Hạt thứ 10 của Virginia. Gặp Hùng Cao.

12