CDC cập nhật khuyến cáo chích ngừa COVID-19 tăng cường (booster)

Share this post on:

Thông Cáo

Phổ biến tức thời: Thứ Năm, ngày 1 tháng 9 năm 2022
Liên hệ: Truyền thông
(404) 639-3286

Hôm nay, Giám đốc CDC Rochelle P. Walensky, MD, MPH, đã tán thành các khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn CDC Thực hành Tiêm ngừa (ACIP) về việc sử dụng mũi tăng cường (booster) COVID-19 cập nhật với Pfizer-BioNTech cho người từ 12 tuổi trở lên và từ Moderna cho người từ 18 tuổi trở lên.

Mũi chính ngừa tăng cường (booster) COVID-19 được cập nhật bổ sung các thành phần protein đột biến Omicron BA.4 và BA.5 vào vắc xin hiện tại, giúp khôi phục khả năng bảo vệ đã suy yếu kể từ lần tiêm chủng trước bằng cách nhắm vào các biến thể dễ lây truyền và lách tránh miễn dịch hơn.

Trong những tuần tới, CDC cũng dự kiến ​​sẽ giới thiệu mũi tăng cường COVID-19 cập nhật cho các nhóm trẻ em khác, theo cuộc thảo luận và đánh giá dữ liệu của ACIP vào ngày 1 tháng 9 năm 2022. Khi có dữ liệu và FDA cho phép các loại COVID khác này- 19 tăng cường, CDC sẽ nhanh chóng để cung cấp cho chúng (trẻ em) ở Hoa Kỳ.

Việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép sử dụng mũi tăng cường COVID-19 cập nhật và khuyến nghị sử dụng của CDC, là những bước tiến quan trọng tiếp theo trong chương trình tiêm chủng của nước ta — một chương trình đã giúp gia tăng bảo vệ chống lại bệnh tật và tử vong do COVID-19.

Những điều sau đây là từ Tiến sĩ Walensky:

“Mũi tăng cường (booster) COVID-19 cập nhật được chế tạo để bảo vệ tốt hơn trước biến thể COVID-19 đang lưu hành gần đây nhất. Chúng có thể giúp khôi phục khả năng bảo vệ đã suy yếu kể từ lần tiêm chủng trước đó và được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ rộng rãi hơn chống lại các biến thể mới hơn. Khuyến nghị này tiếp theo sau một đánh giá khoa học toàn diện và thảo luận khoa học mạnh mẽ. Nếu bạn đủ điều kiện, không có lúc nào không tốt để nhận thuốc ngừa tăng cường COVID-19 và tôi đặc biệt khuyến khích bạn đón nhận nó. “

###
SỞ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CON NGƯỜI CỦA HOA KỲ

CDC làm việc 24/7 để bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh của Hoa Kỳ. Cho dù bệnh khởi phát ở trong nước hay ở nước ngoài, có thể chữa khỏi hoặc có thể phòng ngừa được, mãn tính hay cấp tính, hoặc do hoạt động của con người hoặc do sự tấn công có chủ ý, CDC đều đáp ứng các mối đe dọa sức khỏe cấp bách nhất của Hoa Kỳ. CDC có trụ sở chính tại Atlanta và có các chuyên gia ở khắp Hoa Kỳ và thế giới. Trang được đánh giá lần cuối: 

ngày 1 tháng 9 năm 2022 Nguồn nội dung: 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0901-covid-19-booster.html

CDC Recommends the First Updated COVID-19 Booster

Media Statement

For Immediate release: Thursday, September 1, 2022
Contact: Media Relations
(404) 639-3286

Today, CDC Director Rochelle P. Walensky, M.D., M.P.H., endorsed the CDC Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendations for use of updated COVID-19 boosters from Pfizer-BioNTech for people ages 12 years and older and from Moderna for people ages 18 years and older.

Updated COVID-19 boosters add Omicron BA.4 and BA.5 spike protein components to the current vaccine composition, helping to restore protection that has waned since previous vaccination by targeting variants that are more transmissible and immune-evading.

In the coming weeks, CDC also expects to recommend updated COVID-19 boosters for other pediatric groups, per the discussion and evaluation of the data by ACIP on Sept. 1, 2022. When data are available and FDA authorizes these other types of COVID-19 boosters, CDC will quickly move to help make them available in the United States.

The Food and Drug Administration’s (FDA) authorization of updated COVID-19 boosters, and CDC’s recommendation for use, are critical next steps forward in our country’s vaccination program—a program that has helped provide increased protection against COVID-19 disease and death.

The following is attributable to Dr. Walensky:

“The updated COVID-19 boosters are formulated to better protect against the most recently circulating COVID-19 variant. They can help restore protection that has waned since previous vaccination and were designed to provide broader protection against newer variants. This recommendation followed a comprehensive scientific evaluation and robust scientific discussion. If you are eligible, there is no bad time to get your COVID-19 booster and I strongly encourage you to receive it.”

###
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

CDC works 24/7 protecting America’s health, safety and security. Whether disease start at home or abroad, are curable or preventable, chronic or acute, or from human activity or deliberate attack, CDC responds to America’s most pressing health threats. CDC is headquartered in Atlanta and has experts located throughout the United States and the world.

Page last reviewed: September 1, 2022

Content source: Centers for Disease Control and Prevention