Chế độ dân chủ và Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ – Phạm Nguyên Trường