Lính Hoa Kỳ và chiến tranh Việt Nam qua hình ảnh

Share this post on:

Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam … tay súng …

…tay bồng trẻ thơ .

Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam 1965-1973

… Tay súng, tay bồng những nạn nhân chiến tranh