Nghị quyết A/RES/77/284 ngày 26/4/2023 của LHQ nói ‘Nga xâm lược Ukraine’ với 122 phiếu thuận trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Việt Nam… 5 nước chống.

Share this post on:

Bấm để xem nghị quyết A/RES/77/284 trong đó có nói: Nga đã xâm lược Ukraine và Georgia.

Trang 2, đoạn 5:

Recognizing also that the unprecedented challenges now facing Europe
following the aggression by the Russian Federation against Ukraine, and against
Georgia prior to that, and the cessation of the membership of the Russian Federation
in the Council of Europe, call for strengthened cooperation between the United
Nations and the Council of Europe, notably in order to promptly restore and maintain
peace and security based on respect of the sovereignty, territorial integrity and
political independence of any State, ensure the observance of human rights and
international humanitarian law during the hostilities, provide r edress to victims and
bring to justice all those responsible for the violations of international law,

Tạm dịch:

‘Cũng công nhận rằng những thách thức chưa từng có mà Âu Châu đang phải đối mặt sau cuộc xâm lược của Liên bang Nga chống lại Ukraine, và chống lại Georgia trước đó, và chấm dứt tư cách thành viên của Liên bang Nga tại Hội đồng Châu Âu, kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Hội đồng châu Âu, đặc biệt là để nhanh chóng khôi phục và duy trì hòa bình và an ninh trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, đảm bảo việc tuân thủ các quyền con người và luật nhân đạo quốc tế trong thời gian chiến sự, cung cấp giải pháp cho các nạn nhân và đưa ra trước công lý tất cả những người chịu trách nhiệm về những vi phạm luật pháp quốc tế,’

http://stopexpansionism.org/wp-content/uploads/2023/05/A_77_L.65-EN.pdf