Nghiên cứu: Người dân ở năm tiểu bang tại Hoa Kỳ đã nhiễm bệnh trước khi các trường hợp coronavirus đầu tiên được xác nhận