Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch: Nga tra tấn những tù nhân ở Izium 

Share this post on:

Ngày 19 tháng 10 năm 2022 

“Boghdan” cho biết binh lính đã buộc anh ta vào “tư thế con vẹt” ít nhất một lần.  Anh ta nói rằng trong một trường hợp, ống kim loại không thể mang trọng lượng của anh ta;  Khi những người lính nâng anh ta lên, cái ống bị cong và gãy. 
“Boghdan” cho biết binh lính đã cột anh vào “tư thế con vẹt” ít nhất một lần. Anh nói rằng trong một trường hợp, ống kim loại không thể mang trọng lượng của anh ta; Khi những người lính nâng anh ta lên, đường ống bị cong và vỡ. © 2022 John Holmes cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Quân đội Nga tra tấn tù nhân ở Izium

Các báo cáo mới đã được công bố ghi lại tội ác chiến tranh của Nga ở  Ukraine. Hôm qua, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã mô tả “một loạt tội ác chiến tranh, vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế” trong cuộc chiến đang diễn ra ở nước này. “Các lực lượng vũ trang Nga phải chịu trách nhiệm về phần lớn các vi phạm được xác định, bao gồm cả tội ác chiến tranh”, Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của LHQ về Ukraine kết luận, dựa trên các cuộc điều tra vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022 tại các khu vực Kyiv, Chernihiv, Kharkiv và Sumy. “Với mức độ nghiêm trọng của các vi phạm đã được xác định, không thể phủ nhận về trách nhiệm.”

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã  công bố nghiên cứu mới  và một  video  hôm nay, ghi lại cảnh tra tấn những người bị giam giữ ở Izium, một thành phố ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine. Những người sống sót được mô tả đã bị cho điện giật, nhấn nước, bị đánh đập nghiêm trọng, đe dọa bằng súng và bị buộc trong tư thế căng thẳng trong thời gian dài. Họ đã xác định được ít nhất bảy địa điểm trong thành phố, bao gồm hai trường học, nơi họ nói binh lính đã giam giữ và lạm dụng họ.

Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, HRW đã nói chuyện với hơn 100 người ở Izium đã ở đó trong thời gian Nga chiếm đóng thành phố, từ tháng 3 đến đầu tháng 9 năm 2022. Hầu hết tất cả đều nói rằng họ có một thành viên gia đình hoặc bạn bè đã bị tra tấn, và 15 người, 14 đàn ông và một phụ nữ, được mô tả là bị tra tấn. Một trong những người đàn ông có quan hệ với quân đội nhưng những người còn lại là dân thường. 

Belkis Wille, đồng nghiệp cấp cao, nhà nghiên cứu xung đột và khủng hoảng tại HRW cho biết: “Bạo lực và lạm dụng dã man ở Izium không phải là sự ngẫu nhiên. “Nhiều nạn nhân đã chia sẻ những lời kể đáng tin cậy với chúng tôi về những trải nghiệm tương tự bị tra tấn trong quá trình thẩm vấn tại các cơ sở dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga và cấp dưới của họ, cho thấy hành động xử lý này là một phần của chính sách và kế hoạch”.

Bản Anh ngữ gốc:

“Boghdan” said soldiers forced him into the “parrot position” at least once. He said that in one instance the metal pipe was unable to carry his weight; when soldiers lifted him up, the pipe bent and broke. 
“Boghdan” said soldiers forced him into the “parrot position” at least once. He said that in one instance the metal pipe was unable to carry his weight; when soldiers lifted him up, the pipe bent and broke. © 2022 John Holmes for Human Rights Watch

Russian Forces Torture Izium Detainees

New reports have been published documenting war crimes in Ukraine. Yesterday a UN commission described an “array of war crimes, violations of human rights and international humanitarian law” during the ongoing war in the country. “Russian armed forces are responsible for the vast majority of the violations identified, including war crimes,” the UN’s Independent International Commission of Inquiry on Ukraine concluded, based on investigations  in February and March 2022 in the regions Kyiv, Chernihiv, Kharkiv and Sumy. “Given the gravity of the identified violations, there is an undeniable need for accountability.”

Human Rights Watch published new research and a video today, documenting torture of detainees in Izium, a city in the Kharkiv region of northeastern Ukraine. Survivors described being subjected to electric shock, waterboarding, severe beatings, threats at gunpoint, and being forced to hold stress positions for extended periods. They identified at least seven locations in the city, including two schools, where they said soldiers had detained and abused them.

In late September and early October, HRW spoke with more than 100 people in Izium who were there during the Russian occupation of the city, from March to early September 2022. Almost all said they had a family member or friend who had been tortured, and 15 people, 14 men and one woman, described being tortured. One of the men had ties to the armed forces but the rest were civilians. 

“The cruel violence and abuse in Izium were not random incidents,” says my colleague Belkis Wille, senior crisis and conflict researcher at HRW. “Multiple victims shared credible accounts with us of similar experiences of torture during interrogation in facilities under the control of Russian forces and their subordinates, indicating this treatment was part of a policy and plan.”