Tòa Công Lý Việt Nam kết án Phạm Văn Đồng phản quốc thông qua công hàm ký ngày 14/9/1958 nhượng biển đảo cho Trung Cộng

Share this post on:

TÒA CÔNG LÝ VIỆT NAM RA PHÁN QUYẾT PHẠM VĂN ĐỒNG PHẠM TỘI PHẢN QUỐC QUA CÔNG HÀM NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1958

Thông Cáo Báo Chí.

Hình từ biểu ngữ treo trong tòa công lý vn

(Washington, DC, ngày 4 tháng 4 năm 2023) — Tòa Công Lý Việt Nam, được triệu tập trong hai ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023, tại National Press Club (Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia) ở Washington, DC, đã ra một phán quyết xác định rằng chủ quyền đất nước vốn không thuộc vào nhà cầm quyền mà thuộc vào người dân. Tòa Công Lý Việt Nam tuyên bố thẩm quyền xét xử khi một cá nhân hay một tổ chức có hành động ảnh hưởng đến chủ quyền.

Trong một cuộc Trưng Cầu Dân Ý người dân trong nước, 95% người dân muốn kiện Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Nhà cầm quyền Việt Nam đã chứng tỏ là họ sẽ không kiện Trung Quốc vì có sự đồng lõa hay sai phạm. Một tòa án của người dân, lập bởi người dân có thẩm quyền xét xử sự đồng lõa và sai phạm đó. Một sai phạm có tính nguy hại lớn ảnh hưởng đến chủ quyền Biển Đông là Công Hàm ký năm 1958 bởi Phạm Văn Đồng.

Việc trị tội phản quốc đã có trong lịch sử đất nước gần một ngàn năm. Về định tội phản quốc, từ Lê Triều Hình Luật (Luật Hồng Đức), đến Hoàng Việt Luật Lệ (luật Gia Long) cho đến Bộ luật Hình sự 2015 của CHXHCNVN, Bộ Hình Luật VNCH và pháp luật quốc tế đều có quy định về tội phản bội tổ quốc.

Dựa trên mô hình của các tòa án dân lập được sự chấp nhận của công pháp quốc tế, Tòa Công Lý Việt Nam được thành lập từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 để nghiên cứu tội phản quốc của Phạm Văn Đồng. Trong hai năm, Tòa Công Lý đã thu nhận bằng chứng qua các cuộc phỏng vấn và tham vấn với các luật sư. Trong hai ngày 3 và 4 tháng Tư năm 2023, Thẩm Phán Đoàn đã lắng nghe và đặt câu hỏi cho 11 nhân chứng và chuyên gia, nghị án và quyết định một phán quyết.

Thẩm phán đoàn: (từ trái sang phải) Bà Elisa Phuong Pham; Bà Ng Vân Nhã; Bs Đỗ Văn Hội; Gs Phan Thông Hưng; Ô. Lê Đình Yên Phú; Bà Destiny Nguyễn. Cuối bên trái: Luật sư Linh Nguyen. Hình trích từ Zoom Webinar.

Công Hàm 1958 của Phạm Văn Đồng có hai ý chính:

Thứ nhất, “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.” Thứ hai, “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển.” Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Quốc ghi rõ quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Nam Sa (Trường Sa) là thuộc Trung Quốc.

National Press Club: Nơi tổ chức Tòa Công Lý Việt Nam

Phán quyết của Tòa Công Lý Việt Nam xác định rằng việc không phản đối, ghi nhận và tán thành bản tuyên bố của Trung Cộng ngày 4 tháng 9 năm 1958 cấu kết với ngoại bang nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Do đó, Tòa Công Lý Việt Nam quyết định Phạm Văn Đồng đã phạm tội phản quốc với 63 tội danh.

Dựa trên bằng chứng có được, Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho Công Hàm 1958 ký bởi Phạm Văn Đồng.

Tất cả bằng chứng, phán quyết và các chi tiết liên quan đến Tòa Công Lý Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được đăng trên trang www.vietnamtribunal.com.

###

ENGLISH
Press release.

THE VIETNAM TRIBUNAL ISSUED JUDGMENT THAT PHAM VAN DONG COMMITTED TREASON

Banner at the site of Vietnam Tribunal

(Washington, DC, April 4, 2023) — The Vietnam Tribunal, convened on April 3 and 4, 2023, at the National Press Club in Washington, DC, issued a judgment. Affirming that a country’s sovereignty does not belong to the government but belongs to the people, the Vietnam Tribunal declares jurisdiction when an individual or an organization takes actions adversely affecting the sovereignty.

In a referendum of the people in Vietnam, 95% of people want to sue China to protect the sovereignty of the East Sea. The Vietnamese authorities have shown that they will not sue China because of either complicity or wrongdoing. A people’s court, organized by the people, has the authority to investigate such complicity or wrongdoing. An action which significantly affects the sovereignty of the territorial waters was the accused’s Diplomatic Note in 1958.

The punishment of treason has existed in the country’s history for nearly a thousand years. There have been provisions for the crime of treason, from Le Trieu Hinh Luat (the Le Code), to Hoang Viet Luat Le (Gia Long Law) to the Penal Code 2015 of the Socialist Republic of Vietnam, the Penal Code of the Republic of Vietnam and international law.

Tribunal panel left to right: Mrs. Elisa Phuong Pham; Ms. Ng Van Nha, Dr. Do Van Hoi; Prof. Phan Thong Hung; Mr. Le Dinh Yen Phu; Mrs. Destiny Nguyen. Far left: Lawyer Linh Nguyen. From Zoom Webinar.

Based on the model of people’s courts accepted by international law, the Vietnam Tribunal was established on April 12, 2021 to investigate Pham Van Dong’s treason. For two years, the Vietnam Tribunal obtained evidence through witness interviews and legal consultations. For two days, April 3 and 4, 2023, the Tribunal Panel listened to and questioned eleven witnesses and experts, deliberated and decided on a judgment.

The Diplomatic Note has two main ideas:

First, “The Government of the Democratic Republic of Vietnam acknowledges and endorses the declaration, dated September 4, 1958 of the Government of the People’s Republic of China, deciding on China’s territorial waters.” Second, ” The government of the Democratic Republic of Vietnam respects that decision and will direct its responsible state bodies to strictly respect the 12-nautical-mile territorial sea of China in all its relations with the People’s Republic of China on the surface of the sea.” The declaration by China on September 4, 1958 stated that the Xisha (Paracel) and Nansha (Spratly) islands belong to China.

National Press Club Washington, DC.

The judgment of the Vietnam Tribunal determined that the failure to oppose, acknowledgement and endorsement of the PRC’s declaration on September 4, 1958, were collusion with a foreign country to jeopardize the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of Vietnam. Therefore, the Vietnam Tribunal decided that Pham Van Dong had committed treason with 63 counts.

Based on the available evidence, the Communist Party of Vietnam bears responsibility for the 1958 Diplomatic Note signed by Pham Van Dong.

All evidence, judgment and other details relating to the Vietnam Tribunal in Vietnamese and English will be posted on www.vietnamtribunal.com.

###

XEM THÊM:

Phóng sự của VietTV DC

DC News do Đinh Hùng Cường và Võ Thành Nhân: Âm thanh


Bản tin của báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/2023/04/toa-cong-ly-viet-nam-nham-em-lai-cong.html?m=1