TT Biden bắt đầu năm thứ hai với sự ủng hộ sút giảm và những khó khăn trước mặt