Khai mạc Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

Share this post on:
Khai mạc Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 2022

Đây là những gì chúng ta cần biết trong khóa họp:

Theo New York Times