Đặc biệt: Một Hội đồng cầm quyền có thể sẽ cai trị Afghanistan, Taliban sẽ không là một nền dân chủ