Nghị Quyết của Hạ Viện 116 — Liên quan đến Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Share this post on:

Do Dân Biểu Tiểu Bang California

Janet Nguyễn Đệ Trình

Ngày 6, tháng 6, năm 2022

Nghị Quyết của Hạ Viện 116 — Liên quan đến Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

XÉT RẰNG,  Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ cuộc cách mạng của người Bolshevik tại Nga và sự thành hình của chính phủ cộng sản đầu tiên dưới thời Vladimir Lenin, dẫn đến hàng chục năm áp bức và bạo lực người dân dưới các chế độ cộng sản trên toàn thế giới: và

XÉT RẰNG, Dựa trên các triết lý kinh tế của Karl Marx, chủ nghĩa cộng sản đã được chứng minh là không phù hợp với lý tưởng tự do, thịnh vượng và phẩm giá cuộc sống của con người và đã làm nảy sinh những nhà độc tài tàn bạo như Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và Pol Pot; và

XÉT RẰNG, các chế độ cộng sản trên toàn thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và khiến vô số người khác phải chịu sự bóc lột và những hành động tàn bạo không thể kể xiết của các nạn nhân đại diện thuộc nhiều dân tộc, tín ngưỡng và xuất thân khác nhau; và

XÉT RẰNG, Thông qua những hứa hẹn sai lầm về bình đẳng và giải phóng,  hoặc bằng sự cưỡng bức, tàn bạo và sợ hãi, các chế độ cộng sản đã cướp đi từ chính người dân của họ quyền tự do, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do lập hội ; và

XÉT RẰNG, Nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đàn áp như những tù nhân chính trị vì họ dám lên tiếng chống lại các chế độ này, và những người khác đã bị giết trong các cuộc thanh trừng diệt chủng do nhà nước    và các nhóm của chính quyền; và

XÉT RẰNG, Ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, các chế độ cộng sản đã đàn áp tự do trí tuệ, đời sống văn hóa và các phong trào tự quyết của hơn 40 quốc gia; hiện nay, do đó, có thể

Hội Đồng Dân Biểu Tiểu Bang California giải quyết, ngày 7, tháng 11 hàng năm theo đây được công nhận là Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản để tưởng nhớ 100 triệu người nạn nhân của các chế độ cộng sản trên toàn thế giới; và có thể là hơn thế nữa

Đã giải quyết, Thư Ký Trưởng của Hội Đồng Dân Biểu chuyển các bản sao của nghị quyết này cho tác giả để phân phối thích hợp.

Bấm vào đây để ký Nghị Quyết

###

Để biết thêm chi tiết Ngày Nạn Nhân Chủ Nghĩa Cộng Sản, xin vào trang mạng: https://victimsofcommunism.org/programs/voc-day/